ลงทะเบียนงานฟ้าหม่นนนทรี 2020

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หากไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ กรุณาส่งชื่อนามสกุล,เบอร์โทร,สพ.เกษตรรุ่น... และแจ้งว่าท่านเลือกเข้าร่วมงานข้อใดบ้าง ส่งมาที่อีเมล kvetalumni@gmail.com

ใส่ชื่อหรือนามสกุลกำหนดการ
13.30- 16.30 สัมมนาวิชาการ
"Social marketing for vet" : ติดอาวุธการตลาด ด้วย Facebook และ Line Official account "
โดย ภก.เมธี ชุมพลไพศาล
ผู้เชี่ยวชาญ Facebook Certified Buyer Professional และ Line Certified coach คนเดียวของประเทศไทย

16.30-17.30 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

17.30 - 22.30 งานฟ้าหม่น นนทรี " Freshy night 2020"
Theme : Back to be Freshy


รายชื่อผู้ลงทะเบียน


ชื่อ-นามสกุล
รุ่น
คุณอุบล ศรีสมบูรณ์   VET24
คุณทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์   VET31
วรรณดา  สุจริต VET31
คุณประยูร เหลี่ยมศิริเจริญ   VET32
คุณมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ   VET32
ณรงค์  จึงสมานญาติ VET33
สพ.ญ.เกศินี ไกรครุฑรี   VET34
คุณฉัตรชัย เจริญวงค์   VET36
น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล   VET37
ศรีสุวรรณ  คุณประเสริฐ VET38
น.สพ.อิทธิเดช วิเชียรรัตน์   VET39
คุณกัฐพร ภู่เพ็ชร์   VET40
คุณรัตน์ ฉายารัตนศิลป์   VET40
ปรีชา  สุลัยมาณี VET41
คุณนัยนา อภิชาตพันธุ์   VET41
น.สพ.มงคล เทพเกษตรกุล   VET41
คุณสุเมษ เมธาศาสตร์   VET42
คุณดวงใจ สุวรรณ์เจริญ   VET44
ทวีเวช   เพชรฉวี VET44
น.สพ. เอกมล ตัถยาธิคม    VET44
คุณวันเพ็ญ รัตนเพียรชัย   VET44
คุณพิกุล ตันสกุล   VET44
น.สพ.อลงกต สุขนิรันดร์   VET45
น.สพ.สุรศักดิ์ ศรีสะอาด    VET45
น.สพ.สมชาย ลาภสวัสดิ์มงคล   VET45
น.สพ.วิเชียร ธรรมวิจิตเดช    VET45
สพ.ญ.เมตตา คันธโชติ   VET45
มนูญ  สุคนพาทิพย์ VET45
สพ.ญ.นิตยา สุคนพาทิพย์   VET45
น.สพ.การุณ ชัยวงศ์โรจน์   VET45
พงศ์ราม   รามสูต VET46
น.สพ.มงคล กำประสิทธิ์    VET46
น.สพ.เกียรติภูมิ พฤกษะวัน    VET46
น.สพ. สมชัย ภัคภิญโญ    VET46
น.สพ.อนุวัฒน์ วิทิตไพบูลย์   VET47
น.สพ.สุรพัศ จันทร์แดง    VET47
น.สพ.สุรพงษ์ พรรณภัทราพงษ์   VET47
สมเกียรติ  เพชรวาณิชกุล VET47
สพ.ญ.ศศิธร เหลืองปฐมชัย   VET47
น.สพ.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์   VET47
บุญชู  ปีตะวรรณ VET47
น.สพ.ชนะ คงขจรกิจสุข    VET47
ถิรวัฒน์  สุมาลัย VET47
สพ.ญ.กาญจนา อิ่มศิลป์   VET47
น.สพ.วิษณุ ไพศาลรุ่งพนา    VET48
น.สพ.วิทยา แก้วจินดา    VET48
วัฒนชัย  โตวรรธกวินชย์ VET48
วงศ์อนันต์  ณรงค์วาณิชการ VET48
ณิชารัตน์  สวาสดิพันธ์ VET48
น.สพ.ภิเษก โรจนวิภาต    VET48