ลงทะเบียนงานฟ้าหม่นนนทรี 2020

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หากไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ กรุณาส่งชื่อนามสกุล,เบอร์โทร,สพ.เกษตรรุ่น... และแจ้งว่าท่านเลือกเข้าร่วมงานข้อใดบ้าง ส่งมาที่อีเมล kvetalumni@gmail.com

ใส่ชื่อหรือนามสกุล



กำหนดการ
13.30- 16.30 สัมมนาวิชาการ
"Social marketing for vet" : ติดอาวุธการตลาด ด้วย Facebook และ Line Official account "
โดย ภก.เมธี ชุมพลไพศาล
ผู้เชี่ยวชาญ Facebook Certified Buyer Professional และ Line Certified coach คนเดียวของประเทศไทย

16.30-17.30 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

17.30 - 22.30 งานฟ้าหม่น นนทรี " Freshy night 2020"
Theme : Back to be Freshy


รายชื่อผู้ลงทะเบียน


ชื่อ-นามสกุล
รุ่น
  
คุณอุบล ศรีสมบูรณ์   VET24
คุณทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์   VET31
วรรณดา  สุจริต VET31
คุณประยูร เหลี่ยมศิริเจริญ   VET32
คุณมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ   VET32
จีระ  สรนุวัตร VET33
ณรงค์  จึงสมานญาติ VET33
ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม   VET34
สพ.ญ.เกศินี ไกรครุฑรี   VET34
ฉัตรชัย  เจริญวงศ์ VET34
น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล   VET37
อิทธิเดช  วิเชียรรัตน์ VET37
ชัยวัธน์  วิทูระกูล VET38
ศรีสุวรรณ  คุณประเสริฐ VET38
คุณกัฐพร ภู่เพ็ชร์   VET40
คุณรัตน์ ฉายารัตนศิลป์   VET40
ปรีชา  สุลัยมาณี VET41
นัยนา  อภิชาตพันธุ์ VET41
มงคล  เทพเกษตรกุล VET41
สุเมษ  เมธาศาสตร์ VET42
คุณดวงใจ สุวรรณ์เจริญ   VET44
ทวีเวช   เพชรฉวี VET44
น.สพ. เอกมล ตัถยาธิคม    VET44
วันเพ็ญ  รัตนเพียรชัย VET44
พิกุล  ตันสกุล VET44
อลงกต   สุขนิรันดร์ VET45
สุรศักดิ์   ศรีสะอาด VET45
สมชาย   ลาภสวัสดิ์มงคล VET45
วิเชียร   ธรรมวิจิตเดช VET45
เมตตา   คันธโชติ VET45
มนูญ  สุคนพาทิพย์ VET45
นิตยา  สุคนพาทิพย์ VET45
การุณ  ชัยวงศ์โรจน์ VET45
พงศ์ราม   รามสูต VET46
น.สพ.เกียรติภูมิ พฤกษะวัน    VET46
สมชัย  ภัคภิญโญ VET46
น.สพ.อนุวัฒน์ วิทิตไพบูลย์   VET47
อติชาติ   ครองแถว VET47
สุรพัศ  จันทน์แดง VET47
น.สพ.สุรพงษ์ พรรณภัทราพงษ์   VET47
สมเกียรติ  เพชรวาณิชกุล VET47
สพ.ญ.ศศิธร เหลืองปฐมชัย   VET47
น.สพ.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์   VET47
บุญชู  ปีตะวรรณ VET47
ชนะ  คงขจรกิจสุข VET47
ถิรวัฒน์  สุมาลัย VET47
สพ.ญ.กาญจนา อิ่มศิลป์   VET47
วิษณุ   ไพศาลรุ่งพนา VET48
น.สพ.วิทยา แก้วจินดา    VET48