วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 18, 2019

“Common disease in small animals; Neurology, Ophthalmology, and Oncology” ฟรี CE

สัมมนาวิชาการ ฟรี CE 8.30-11.30 น. “สัตวแพทย์ไทยในทศวรรษหน้า” อาคารศูนย์เรียนรู้รวม 3 ห้องประชุม 302 13.00-16.00 น. เสวนา“พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559กับบทบาทสัตวแพทย์” คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ห้องบรรยาย 1 “Common disease in small animals; Neurology, Ophthalmology, and Oncology”คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ห้องบรรยาย 2 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 16.30-17.30 น. ห้องบรรยาย 1 งานฟ้าหม่นนนทรี61 เริ่ม 18.00 น. ข้างสระสุวรรณชาด โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตววแพทยศาสตร์ ม.เกษตร บางเขน • Dress Code “สีฟ้า” • Vet Dream วงดนตรีสัตวแพทย์ในตำนาน • Vet Mask Singers ลุ้นกันว่าใครอยู่ใต้หน้ากาก • รุ่นไหนมาเยอะสุดรับเลย!ทองคำ

Read More

สัมมนาวิชาการ “สัตวแพทย์ไทยในทศวรรษหน้า” ฟรี CE

สัมมนาวิชาการ ฟรี CE 8.30-11.30 น. “สัตวแพทย์ไทยในทศวรรษหน้า” อาคารศูนย์เรียนรู้รวม 3 ห้องประชุม 302 13.00-16.00 น. เสวนา“พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559กับบทบาทสัตวแพทย์” คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ห้องบรรยาย 1 “Common disease in small animals; Neurology, Ophthalmology, and Oncology”คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ห้องบรรยาย 2 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 16.30-17.30 น. ห้องบรรยาย 1 งานฟ้าหม่นนนทรี61 เริ่ม 18.00 น. ข้างสระสุวรรณชาด โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตววแพทยศาสตร์ ม.เกษตร บางเขน • Dress Code “สีฟ้า” • Vet Dream วงดนตรีสัตวแพทย์ในตำนาน • Vet Mask Singers ลุ้นกันว่าใครอยู่ใต้หน้ากาก • รุ่นไหนมาเยอะสุดรับเลย!ทองคำ

Read More

สัมมนาวิชาการครั้งที่ 6/2560

สัมมนาวิชาการครั้งที่ 6/2560 เรื่อง "Responsible Use of Antibiotics Experiences and Learning from the food Animal Sector" วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ห้องประชุม 2 ขั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Shabbir Simjee, Ph.D. ผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานระดับนานาชาติ(FAO,CLSI,RUMA)

Read More

สัมมนาวิชาการครั้งที่ 5/2560 “ทันโลกทันเหตุการณ์อาหารสัตว์และวัตถุดิบ”

สัมมนาวิชาการครั้งที่ 5/2560 ในส่วนของอาหารสัตว์และวัตถุดิบเรื่อง "ทันโลกทันเหตุการณ์อาหารสัตว์และวัตถุดิบ" วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร อดีตคณบดี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณทวีเดช ประเจกสกุล Top Feed Mills Co., Ltd. น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผอ.กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ น.สพ.ปริญญา คำผลศิริ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ดำเนินรายการ น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล

Read More

สัมมนาวิชาการครั้งที่ 4/2560 “Emergency Life Support : What to do in the first hour of traumatic emergency”

สัมมนาวิชาการครั้งที่ 4/2560 ในส่วนของสัตว์เลี้ยงเรื่อง "Emergency Life Support : What to do in the first hour of traumatic emergency" วันพฤหัสบดีที่ 16 – วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 น.สพ.นนทษิต ชุติญาณวัฒน์, สพ.ญ.นาถปรียา เพิ่มเจริญ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์, อ.น.สพ.ดร.นิรุตติ์ สุวรรณา,

Read More

สัมมนาวิชาการครั้งที่ 3/2560 สถานการณ์ TiLV ของปลานิลในประเทศไทยเป็นแพะ หรือไม่

สัมมนาวิชาการครั้งที่ 3/2560 ในส่วนของสัตว์น้ำเรื่อง "สถานการณ์ TiLV ของปลานิลในประเทศไทยเป็นแพะ หรือไม่"  วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เรื่องรู้จักโรคตายเดือน ปลานิล (TiLV) โดยผศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสวนา หัวข้อ "สถานการณ์ TiLV ของปลานิลในประเทศไทยเป็นแพะ หรือไม่” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน ผศ.น.สพ.ดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จิราพร เกษรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ำ กรมประมง คุณอมร เหลืองนฤมิตชัย

Read More

สัมมนาหัวข้อเรื่องเขียนใบสมัครและสัมภาษณ์อย่างไรได้ให้งานให้กับนิสิตชั้นปี่ที่ 5,6

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 kuva ได้จัดสัมมนาหัวข้อเรื่องเขียนใบสมัครและสัมภาษณ์อย่างไรได้ให้งานให้กับนิสิตชั้นปี่ที่ 5,6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวิทยากร 1. น.สพ. ธานินทร์ ชีวผลาบูรณ์    นายกสมาคม KUVA 2. น.สพ. พิเศษ อัศวหน้าเมือง      กรรมการ KUVA 3. คุณฐิติมา. ตังคเศรษฐกุล          HR Director Vetproducts Group 4. น.สพ. นัฐพล ไพบูลย์                เลขาธิการ KUVA 5. สพ.ญ. พลอยไพลิน เสมคำ       Vetproducts Group 6. น.สพ. เตชินท์ อินทร์แก้ว           โรงพยาบาลสัตว์ รัตนธิเบศ 7. สพ.ญ. ฐิติมา ตาณังกร              โรงพยาบาลสัตว์ รัตนธิเบศ

Read More

จับตาเตือนภัย รู้ไวไกลโรค

สัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2560 ในส่วนของสุกรเรื่อง "จับตาเตือนภัย รู้ไวไกลโรค" วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีท่านวิทยากร 4 ท่าน ผศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ ผศ.น.สพ.อลงกต บุญสูงเนิน อ.น.สพ.พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินรายการโดย อ.น.สพ.นรุตม์ ทะนานทอง

Read More