• 02-7971967


รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสัตว์เลี้ยง


สำหรับสถานพยาบาลสัตว์


สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง

กลับ kuva.or.th


News update

- โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร ?
- นายกฯ ขอนำสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระบาด
- โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 (สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์)
- บทสรุปทางระบาดวิทยา และมาตรการ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561 (สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข)
- คู่มือประชาชนคนเลี้ยงสุนัข
- แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ของกระทรวงสาธารณสุขฉบับปรับปรุงปี 2559
- สถานที่ตรวจชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า
  (แก้ไข : ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง
  ถนน พิษณุโลก-หล่มสัก จ. พิษณุโลก เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เป็น 0-5531-3137-8)
- กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร