วันพุธ, พฤษภาคม 23, 2018
Home > ภาพกิจกรรมสมาคมฯ

28 ธันวาคม วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 ธันวาคม วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา ศ.น.สพ.ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม

Read More

สัมมนาวิชาการครั้งที่ 6/2560

สัมมนาวิชาการครั้งที่ 6/2560 เรื่อง "Responsible Use of Antibiotics Experiences and Learning from the food Animal Sector" วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ห้องประชุม 2 ขั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Shabbir Simjee, Ph.D. ผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานระดับนานาชาติ(FAO,CLSI,RUMA)

Read More

สัมมนาวิชาการครั้งที่ 5/2560 “ทันโลกทันเหตุการณ์อาหารสัตว์และวัตถุดิบ”

สัมมนาวิชาการครั้งที่ 5/2560 ในส่วนของอาหารสัตว์และวัตถุดิบเรื่อง "ทันโลกทันเหตุการณ์อาหารสัตว์และวัตถุดิบ" วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร อดีตคณบดี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณทวีเดช ประเจกสกุล Top Feed Mills Co., Ltd. น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผอ.กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ น.สพ.ปริญญา คำผลศิริ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ดำเนินรายการ น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล

Read More

สัมมนาวิชาการครั้งที่ 4/2560 “Emergency Life Support : What to do in the first hour of traumatic emergency”

สัมมนาวิชาการครั้งที่ 4/2560 ในส่วนของสัตว์เลี้ยงเรื่อง "Emergency Life Support : What to do in the first hour of traumatic emergency" วันพฤหัสบดีที่ 16 – วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 น.สพ.นนทษิต ชุติญาณวัฒน์, สพ.ญ.นาถปรียา เพิ่มเจริญ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์, อ.น.สพ.ดร.นิรุตติ์ สุวรรณา,

Read More

ปาร์ตี้ สำลี ฉลองบัณฑิต สัตวแพทย์รุ่น 75 รามาการ์เด้นท์ 14 พ.ย. 2560

ปาร์ตี้ สำลี ฉลองบัณฑิต สัตวแพทย์รุ่น๗๕ รามาการ์เด้นท์ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐

Read More

สัมมนาวิชาการครั้งที่ 3/2560 สถานการณ์ TiLV ของปลานิลในประเทศไทยเป็นแพะ หรือไม่

สัมมนาวิชาการครั้งที่ 3/2560 ในส่วนของสัตว์น้ำเรื่อง "สถานการณ์ TiLV ของปลานิลในประเทศไทยเป็นแพะ หรือไม่"  วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เรื่องรู้จักโรคตายเดือน ปลานิล (TiLV) โดยผศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสวนา หัวข้อ "สถานการณ์ TiLV ของปลานิลในประเทศไทยเป็นแพะ หรือไม่” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน ผศ.น.สพ.ดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จิราพร เกษรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ำ กรมประมง คุณอมร เหลืองนฤมิตชัย

Read More

จับตาเตือนภัย รู้ไวไกลโรค

สัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2560 ในส่วนของสุกรเรื่อง "จับตาเตือนภัย รู้ไวไกลโรค" วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีท่านวิทยากร 4 ท่าน ผศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ ผศ.น.สพ.อลงกต บุญสูงเนิน อ.น.สพ.พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินรายการโดย อ.น.สพ.นรุตม์ ทะนานทอง

Read More

ส.มก.ร่วมใจ ปล่อยกุ้ง ปู ปลา 59 ล้านตัวทั่วประเทศ

ส.มก.ร่วมใจ ปล่อยกุ้ง ปู ปลา 59 ล้านตัวทั่วประเทศ ส.มก.ร่วมใจ ปล่อยกุ้ง ปู ปลา 59 ล้านตัวทั่วประเทศ ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณหน้าศาลจัตุรมุข อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี

Read More

ประชุมใหญ่สามัญระจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และสัมมนา สัตวแพทย์เกษตรยุค 2020 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์2560 ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ทั้งนี้ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระปี 2560-2562 ซึ่งผู้ได้รับตำแหน่ง นายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ นายสัตวแพทย์นิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์ สัตวแพทย์เกษตร รุ่น48 ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

Read More