• 02-7971967
เพิ่มรายชื่อสถานพยาบาล
ที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสัตว์เลี้ยง