ภาพกิจกรรม

อังคาร ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 0 ครั้ง

จัดสัมมนาเมื่อ วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563  ณ ห้อง 505  ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ (โรงพยาบาลสัตว์หลังเก่า)  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  ในรูปแบบ Online : Gotowebinar ระหว่างเวลา 12.30 – 17.00 น.

 • หัวข้อ แนวโน้มวัตถุดิบอาหารสัตว์ปี 2564 โดย คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 
 • การเสวนาหัวข้อ สถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ หลังวิกฤติ COVID 19 (Impact of Covid 19 on global feed industry)               
 • ผู้ร่วมเสวนา 
  • ผศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน       
  • คุณทวีเดช ประเจกสกุล  Top Feed Mills Co., Ltd.    
  • น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผอ.กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์   
  • น.สพ. ดร.อวยชัย พุทธพงษ์ศิริพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักวิชาการอาหารสัตว์ เครือเจริญโภคภัณฑ์   
 • น.สพ. สุเมธ ทรัพย์ชูกุล เลขาธิการสัตวแพทยสภา  ผู้ดำเนินการเสวนา