ภาพกิจกรรม

พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564   จำนวนอ่าน ครั้ง

คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีมติเห็นชอบจัดให้มีกิจกรรม "การคัดเลือกนิสิตเก่าสัตวแพทยสาสตร์ตัวอย่าง ประจำปี 2564"  ผู้ซึ่งสร้างชื่อเสียง  ทำคุรประโยชน์ ด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์  เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยทั่วไป

รวม  3  สาขา  ได้แก่  สาขาวิชาการ  สาขาธุรกิจ  และสาขาบริการสังคม  โดยมอบหมายให้ "คณะอนุกรรมการคัดเลือกนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ตัวอย่าง  ประจำปี 2564"  ดำเนินการตาม "ระเบียบการคัดเลือกนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ตัวอย่าง"  ของสมาคมฯ

การดำเนินงานดังกล่าวลุล่วงด้วยดี  ภายใต้ความร่วมมือของสมาชิกของสมาคมฯ  ในการนี้  สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังมีประกาศผลการคัดเลือก "นิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ตัวอย่าง ประจำปี 2564" ให้สมาชิกและบุคคลทั่วไป

ได้รับทราบโดยทั่วกัน