ภาพกิจกรรม

อังคาร ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

หัวข้อ “IRIS staging of CKD 2019- Check out what's changed” โดย : สพ.ญ.ติราภา รัตนเมธี            

หัวข้อ “ Improving the management of AKI in general practice ” โดย น.สพ.ธนวัฒน์ ขาวเอี่ยม และ สพ.ญ.คาริน วิชชุกิจ    

หัวข้อ  “Optimal management of protein-losing nephropathy”  โดย ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมพล  เล็กเจริญสุข    

หัวข้อ “Nutritional strategies of urolithiasis in dogs and cats” โดย น.สพ.โอสธี เดชกัลยา       

หัวข้อ “The strategies for managing recurrent UTI”  โดย สพ.ญ.เมลานี สุขสำราญทวีรัชต์ 

หัวข้อ  “Nutritional management for patient with CKD” โดย  สพ.ญ.คาริน วิชชุกิจ