ภาพกิจกรรม

อังคาร ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน ครั้ง

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00-16.30 น.  ณ ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน    

หัวข้อ “ความจริงและความเชื่อเรื่องกลุ่มอาการขี้ขาวและเชื้ออีเอชพี ในประเทศไทย” โดย น.สพ.ปราการ เจียระคงมั่น     

หัวข้อ “งานวิจัยและพัฒนาเพื่อหาแนวทางในการควบคุมปัญหากุ้งขี้ขาว” โดย ดร.กัลยาณ์  ศรีธัญญลักษณา          

หัวข้อเสวนา  “ต่างมุมมอง ต่างความคิด กลุ่มอาการขี้ขาวในกุ้ง”   ผู้ร่วมเสวนา  ได้แก่  รศ.ดร.อรพินท์ จินตสถาพรดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์    รศ.ดร.นิติ ชูเชิด   คุณยุทธนา รัตโน  และ น.สพ.ปรีชา เอกธรรมสุทธ ผู้ดำเนินการเสวนา